porno porno porno porno escort porno porn porn tube porn
第十六屆理監事選舉結果 列印
作者是 Administrator   
週三, 29 三月 2017 22:32

第十六屆理監事選舉結果

第十六屆理、監事投票選舉結果,依得票數排列名次如附圖,惟實際確認

名單,將於徵詢個別當選人參與意願後,於下次理、監事會議中確定名單。

 

 

理事:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監事:

 

 

 

 

 

最近更新在 週三, 29 三月 2017 22:55